به نام خدااقاله یا تفاسخ توافق دو طرف یک قرارداد برای برهم‌زدن و از میان بردن آثار آن در آینده است.

اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ (انحلال قهری قرارداد) است.


مبحث - دراقاله
ماده 283 - بعدازمعامله طرفین می توانندبه تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.
ماده 284 - اقاله بهرلفظ یافعلی واقع می شودکه دلالت بربهم زدن معامله کند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیافقط مقداری ازموردآن .
ماده 286 - تلف یکی ازعوضین مانع اقاله نیست دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمتی بودن داده می شود.
ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث می شودمال کسی که به واسطه عقدمالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک می شود.
ماده 288 - اگرمالک بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیادقیمت آن شوددرحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل اوزیادشده است مستحق خواهدبود.

 

قرارداد اقاله

 

 

طرف اول قرارداد (مقایل)خانم / آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد (متقایل )خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ........................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساکن .........................................................................

 موضوع قرارداد (مورد اقاله ): تمامت مورد معامله بیع نامه قطعی شماره .................................
مورخ     /   /   13تنظیمی بین طرفین که عبارت از فروش شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت .......................متر مربع دارای پلاک ................فرعی از ................. اصلی واقع در بخش ثبتی .......... تهران   محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ..................مورخ ............صفحه ............جلد ....................به شماره چاپی ................. می باشد ،‌با جوامع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان وبا برق به شماره پرونده .......... و آب به شماره اشتراک ............. و گاز شهری به شماره شناسایی .................. منصوبه های در آن .

عوض اقاله :مبلغ .................ریال رایج ( معادل ثمن معامله سند بیع نامه شماره مذکور ) که نقداً و تماماً تسلیم مقابل گردید با قراره .

کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش اسقاط گردیده است .

منافع مورد اقلام قبلاً به کسی واگذار نشده و بر حسب اظهار متقابل با رویت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

تذکاریه :

1- با قرار هیچ گونه نماآت منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به مقابل است که مقایل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت  متصله متعلق به متقایل است . 2- مقایل اقرار نمود که پس از عقد در مورد تصرفاتی ننموده که موجب ازدیاد قیمت آن شود بنابراین هیچ گونه استحقاقی در این مورد ندارد .

 

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقایل )                                 محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقایل )

تاریخ : چهارشنبه 5 آذر‌ماه سال 1393 | 15:56 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.