این فرم نیز یک نمونه دیگر از مبایعه نامه ها میباشد که به نسبت نوع نیاز قابل استفاده میباشد


مبایعه نامه

ماده 1 : طرفین قرارداد

 

  1- 1- فروشنده/فروشندگان                   فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره

از                  کدملی                     متولد                       ساکن                                

                                                                                                تلفن                                        

با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت                            فرزند                        به شماره شناسنامه                   

 

متولد                       به موجب

1-2- خریدار/خریداران                           فرزند                       به شماره شناسنامه                    صادره

 

از                  کدملی                      متولد                       

ساکن                                                                                                                                         تلفن

 با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت                             فرزند                       به شماره شناسنامه                   

 متولد                       بموجب

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال                 دانگ از                   دارای پلاک ثبتی شماره               فرعی از                 

 اصلی . قطعه              واقـع در بخش                      حوزه ثبتی                به مساحت                 متر مربع

دارای سند مالکیت به شماره سریال            صفحه        دفتر                        بانضمام                     دانگ

پارکینگ شماره             فرعی و               دانگ انبار شماره                      فرعی از                    اصلی طبق

سند رهنی شماره                                    دفتر اسناد رسمی                      مورد رهن بانک                     

 دارای حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ / روشن / غیرروشن / کولر/ تلفن

دایر/ غیر دایر به شماره                         به نشانی                                                   

ماده 3 : ثمن معامله

مبلغ                                          ریال معادل                              تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق

و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد .

1-3- مبلغ                               ریال معادل                             تومان نقداً به موجب چک شماره

                              عهده بانک                               مورخ       فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به

فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به

اخذ مبلغ فوق نموده اند .

2-3- بقیه ثمن معامله که مبلغ                   ریال معادل              تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت

گردد :

مبلغ

و الباقی ثمن معامله که مبلغ                                                                                                                    

می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره                         واقع در

     تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده /

فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد .

     تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ                                    صحیح و سالم تخلیه کامل

نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

ماده 4 : شرایط مربوط به تنظیم سند

     1-4- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمی

شماره                       و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در

                                                       پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در

مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام

خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده

بنام انتقال گیرنده بعدی ، موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک

از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی برای تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط

خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده 5 : شرایط تسلیم مورد معامله

     1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن

تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

     2-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به

زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .

3-5- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ،

عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال

به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل                                            

ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .

    

4-5- کلیه هزینه های ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگری

توافق شده باشد .

ماده 6 : آثار قرارداد

1-6- این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند .

در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه

دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتیکه

الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار

متقبل شده بپردازد و معادل                                                                          ریال بعنوان خسارت تخلف از

عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارک

لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری ، مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

 

     3-6- فروشنده مکلف است کلیه بدهیهای احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات و امکانات موجود

در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

     4-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداری و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت

و حق التحریر بر عهده                        می باشد .

     5-6- قیمت توافق شده برای معامله در بند 1 ماده 3 به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله

قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست .

     6-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید .

     7-6- در صورتیکه عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ

                             ریال بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع

خریدار باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ                                   ریال به عنوان خسارت تاخیر

اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل

جمع است .

ماده 7

     موارد حقوقی این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود .                        

توضیحات :

 

 

   نام ونام خانوادگی                نام و نام خانوادگی          نام و نام خانوادگی        

            فروشنده                         خریدار                         شهود    


            


در صورت نیاز به فایل آن برای دانلود روی آیکن زیر کلیک کنید


تاریخ : چهارشنبه 5 آذر‌ماه سال 1393 | 15:18 | چاپ | نویسنده: مهدی محمدی | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.